Algemene voorwaarden Gadellaa Advocatuur B.V.

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de rechtsverhouding tussen opdrachtgever en Gadellaa Advocatuur B.V.

 

Artikel 1 – Gadellaa Advocatuur B.V.
1.1   Gadellaa Advocatuur 8.V., hierna Gadellaa Advocatuur, is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, opgericht naar Nederlands recht, met als doel het beoefenen van advocatuur. Op verzoek wordt een lijst toegezonden van de personen die door middel van hun houdstermaatschappijen aandelen in Gadellaa Advocatuur houden. Deze personen en hun houdstermaatschappijen worden gezamenlijk genoemd’Partners’.

 

Artikel 2 – Overeenkomst van opdracht
2.1   Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Gadellaa Advocatuur te verrichten en verrichte opdrachten, inclusief aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden is uitdrukkelijk uitgesloten.
2.2   Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Gadellaa Advocatuur op grond van een overeenkomst van opdracht, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 en7:4O7 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek is uitdrukkelijk uitgesloten.
2.3   Gadellaa Advocatuur voert uitsluitend ten behoeve van opdrachtgever een opdracht uit. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan de opdracht en de al dan niet in het licht daarvan verrichte werkzaamheden, ook niet wanneer zij direct of indirect als belanghebbende bij het resultaat van de werkzaamheden zijn aan te merken.
2.4   Gadellaa Advocatuur zal bij de uitvoering van de aan haar verleende opdracht de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen. Opdrachtgever zal aan Gadellaa Advocatuur alle informatie verstrekken die van belang kan zijn voor een correcte uitvoering van de overeenkomst
van opdracht, evenals alle informatie die Gadellaa Advocatuur van opdrachtgever verlangt, een en ander indien en voor zover opdrachtgever in staat is om deze informatie te verstrekken.
2.5   Gadellaa Advocatuur zal opdrachtgever er schriftelijk van op de hoogte stellen wanneer het dossier aangaande de opdracht wordt gesloten. Het dossier zal vervolgens gedurende een periode van minimaalvijf jaren in een specifiek daartoe bestemde archiefruimte en/of in digitale vorm worden bewaard.

 

Artikel 3 – Inschakeling van derden
3.1   De keuze van de door Gadellaa Advocatuur in te schakelen derden zal altijd met inachtneming van de zorg van een goed opdrachtnemer plaatsvinden. Iedere aansprakelijkheid van Gadellaa Advocatuur voor tekortkomingen van deze ingeschakelde derden is uitgesloten. De ingeschakelde derde zal zelf zijn kosten bij de opdrachtgever in rekening brengen, tenzij wordt afgesproken dat Gadellaa Advocatuur deze kosten zal doorbelasten aan de opdrachtgever. Voor zover derden hun aansprakelijkheid beperken, is Gadellaa Advocatuur gerechtigd om dergelijke aansprakelijkheidsbeperking mede namens opdrachtgever te aanvaarden. Gadellaa Advocatuur sluit iedere aansprakelijkheid uit die het gevolg is van of op enige wijze in verband staat met insolventie van enige bank, enige andere financiële institutie of andere derde partij.
3.2   Ingeval van ontstentenis of belet van de Partners en medewerkers van Gadellaa Advocatuur zullen zij meteen met opdrachtgever in overleg treden met betrekking tot een door Gadellaa Advocatuur in te schakelen externe advocaat die gedurende de periode van ontstentenis of belet de uitvoering van de overeenkomst van opdracht zal overnemen. Inschakeling van deze externe advocaat zal niet plaatsvinden dan na voorafgaande goedkeuring van opdrachtgever.

 

Artikel 4 – Aansprakelijkheid
4.1   Indien de uitvoering van de overeenkomst van opdracht door Gadellaa Advocatuur mocht leiden tot aansprakelijkheid jegens opdrachtgever, zal die aansprakelijkheid steeds zijn beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de door Gadellaa Advocatuur afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico dat volgens de toepasselijke polisvoorwaarden voor rekening van Gadellaa Advocatuur komt.
4.2   Indien – om welke reden dan ook – geen uitkering op grond van de in artikel 4.1van deze algemene voorwaarden genoemde beroepsaansprakelijkheidsverzekering mocht plaatsvinden, zal de aansprakelijkheid van Gadellaa Advocatuur voor directe schade van opdrachtgever in geen
geval meer bedragen dan het gedeclareerde en door opdrachtgever reeds betaalde honorarium met betrekking tot de betreffende opdracht, een en ander met een maximum van € 10.000,–.
4.3   Voor de vaststelling van de aansprakelijkheid van Gadellaa Advocatuur jegens opdrachtgever zullen met elkaar samenhangende gebeuftenissen (waaronder tevens dient te worden verstaan een nalaten) als één schadeveroorzakende gebeurtenis worden beschouwd.
4.4   Gadellaa Advocatuur is niet aansprakelijk jegens opdrachtgever indien en zolang opdrachtgever zijn verplichtingen ten opzichte van Gadellaa Advocatuur en zoals neergelegd in artikel 2.4van deze algemene voorwaarden niet nakomt.
4.5   Aansprakelijkheid voor indirecte schade of gevolgschade wordt onder alle omstandigheden uitgesloten.
4.6   Aanspraken in verband met beweerde aansprakelijkheid van Gadellaa Advocatuur dienen, op straffe van verval van recht, zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen een periode van 6 maanden nadat opdrachtgever bekend is geworden of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn met de schadeveroorzakende gebeurtenis, schriftelijk en gemotiveerd door opdrachtgever bij Gadellaa Advocatuur te worden ingediend.

 

Artikel 5 – Vrijwarlng aanspraken van derden
5.1   Opdrachtgever vrijwaart Gadellaa Advocatuur tegen alle aanspraken van derden, alsmede de door Gadellaa Advocatuur in verband daarmee te maken kosten, waaronder begrepen de kosten van juridische bijstand, welke aanspraken voortvloeien uit de door Gadellaa Advocatuur voor opdrachtgever verrichte werkzaamheden.
5,2   Daarnaast vrijwaart opdrachtgever Gadellaa Advocatuur voor aanspraken van derden jegens Gadellaa Advocatuur welke verband houden met een ten onrechte gedane melding in het kader van de Wwft en/of die verband houden met het niet aanvaarden dan wel neerleggen van de opdracht door Gadellaa Advocatuur vanwege het feit dat Gadellaa Advocatuur niet in voldoende mate de gegevens heeft verkregen benodigd ter vaststelling van de identiteit van opdrachtgever, zoals vereist op grond van de Verordening op de Advocatuur.

 

Artikel 6 – Honorarium en betaling
6.1   Tenzij opdrachtgever dit met Gadellaa Advocatuur van tevoren schriftelijk anders is
overeengekomen, is opdrachtgever aan Gadellaa Advocatuur honorarium verschuldigd dat wordt berekend op basis van het aantal bestede uren vermenigvuldigd met het toepasselijke
uurtarief. Naast het honorarium en de kantoorkosten worden de daadwerkelijk gemaakte kosten (zoals o.a. deurwaarderskosten, griffierecht, uittreksels uit registers, reiskosten, koerierskosten, vertaalkosten) aan opdrachtgever in rekening gebracht. Alle verschuldigde bedragen worden vermeerderd met de daarover verschuldigde omzetbelasting.
6.2   Gadellaa Advocatuur stelt eenmaal per jaar het uurtarief opnieuw vast. Hierover zal Gadellaa Advocatuur opdrachtgever informeren met inachtneming van een redelijke termijn. Daarnaast is Gadellaa Advocatuur gerechtigd om jaarlijks, telkens per 1 januari, het uurtarief te indexeren conform de consumentenprijsindex alle huishoudens over de periode oktober/oktober van het Centraal Bureau voor de Statistiek, afgerond op een veelvoud van € 5,-, zonder dat daarvoor nadere kennisgeving noodzakelijk is.
6.3   Het honorarium en de eventuele overige kosten, zoals bedoeld in artikel 6.1van deze algemene voorwaarden, zullen in beginsel eenmaal per maand over de onmiddellijk daaraan voorafgaande maand aan opdrachtgever worden gefactureerd, voorzien van een deugdelijke specificatie.
6.4   Gadellaa Advocatuur is steeds gerechtigd van opdrachtgever een voorschot op het honorarium te verlangen en te bepalen dat eerst na ontvangst van dit voorschot de uitvoering van de overeenkomst van opdracht wordt aangevangen dan wel voortgezet. Het door opdrachtgever betaalde voorschot wordt verrekend met de einddeclaratie.
6.5   Declaraties van Gadellaa Advocatuur dienen door opdrachtgever binnen 14 dagen na de factuurdatum te zijn voldaan. Opdrachtgever heeft niet het recht van opschorting en/of verrekening. Indien betaling van de declaratie binnen de termijn van 14 dagen na de factuurdatum uitblijft, wordt opdrachtgever geacht zonder nadere ingebrekestelling in verzuim te zijn. Gadellaa Advocatuur is per de datum met ingang waarvan de 14 dagen termijn is verstreken, gerechtigd wettelijke rente in rekening te brengen en de in haar ogen noodzakelijke maatregelen te nemen ter voldoening van de uitstaande declaraties. Alle (buiten)gerechtelijke kosten die verband houden
met de invordering van declaraties – met een m¡nimum van 15% over het te incasseren bedrag – komen voor rekening van de opdrachtgever. De gerechtelijke kosten zijn niet beperkt tot de te liquideren proceskosten, doch zullen integraal voor rekening van de opdrachtgever komen, indien deze (in overwegende mate) in het ongelijk wordt gesteld.
6.6   Blijft betaling binnen een termijn van 14 dagen na de factuurdatum uit, dan is Gadellaa Advocatuur tevens gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst van opdracht op te schorten totdat alle openstaande declaraties zijn voldaan, met uitsluiting van iedere aansprakelijkheid van Gadellaa Advocatuur voor schade die daardoor mocht ontstaan.
6.7   Vindt binnen een termijn van 14 dagen na de factuurdatum geen volledige betaling van de openstaande declaratie(s) plaats, dan wordt, ook wanneer deze nog niet opeisbaar zijn, opdrachtgever geacht door het verlenen van de opdracht uitdrukkelijk en onherroepelijk toestemming te hebben verleend aan Gadellaa Advocatuur, alsmede aan de Stichting Beheer Derdengelden Gadellaa Advocatuur, om eventuele voor of van opdrachtgever ontvangen gelden te verrekenen met of aan te wenden ter betaling van het totale bedrag dat door opdrachtgever verschuldigd is.
6.8   Indien de uitvoering van de overeenkomst van opdracht door Gadellaa Advocatuur op basis van gefinancierde rechtsbijstand plaatsvindt, geldt het bepaalde in dit aftikel slechts voor de
kosten die op grond van de toevoegingsbeslissing afgegeven door de Raad voor Rechtsbijstand
voor rekening van opdrachtgever komen.

 

Artikel 7 – Diverse onderwerpen
7.1   Door het verlenen van de opdracht geeft opdrachtgever Gadellaa Advocatuur toestemming voor automatische bewerking van door Gadellaa Advocatuur verzamelde en te verzamelen persoonsgegevens.
7.2   Deze algemene voorwaarden zijn, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, van toepassing op alle overeenkomsten van opdracht die tussen opdrachtgever en Gadellaa Advocatuur worden gesloten. Daarnaast zijn deze voorwaarden eveneens van toepassing op aanvullende opdrachten
en vervolgopdrachten gesloten met dezelfde opdrachtgever ook indien hiervoor niet opnieuw een schriftelijke overeenkomst van opdracht is gesloten enlof indien deze algemene voorwaarden bij het aangaan van de aanvullende of vervolgopdracht niet opnieuw aan opdrachtgever zijn overgelegd. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van opdrachtgever wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.
7.3   Tijdens de uitvoering van de overeenkomst van opdracht kunnen Gadellaa Advocatuur en opdrachtgever door middel van e-mail met elkaar communiceren. Gadellaa Advocatuur en opdrachtgever zijn jegens elkaar niet aansprakelijk voor schade die vooftvloeit uit het gebruik van e-mail, op voorwaarde dat beide partijen al hetgeen zullen doen dat redelijkerwijze verwacht mag worden ter voorkoming van risico’s, zoals het verspreiden van virussen.
7.4   Gadellaa Advocatuur aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het geval dat de Stichting Beheer Derdengelden Gadellaa Advocatuur niet tot betaling aan opdrachtgever in staat zou zijn omdat de bankinstelling waar die stichting een of meer rekeningen aanhoudt niet aan zijn verplichtingen jegens de stichting kan voldoen.
7.5   Op de rechtsverhouding tussen opdrachtgever en Gadellaa Advocatuur is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De rechtbank Midden-Nederland is bij uitsluiting bevoegd van geschillen tussen opdrachtgever en Gadellaa Advocatuur kennis te nemen. Niettemin blijft Gadellaa Advocatuur bevoegd de opdrachtgever in rechte aan te spreken voor een rechter die zonder deze forumkeuze bevoegd zou zijn van geschillen tussen opdrachtgever en Gadellaa Advocatuur kennis te nemen.
7.6   Deze algemene voorwaarden zijn niet slechts bedongen ten behoeve van Gadellaa Advocatuur, maar ook ten behoeve van de Partners van Gadellaa Advocatuur, en ten behoeve van alle overige personen die bij, voor of namens Gadellaa Advocatuur, werkzaam zijn, alsmede de Partners en overige personen die bij, voor of namens Gadellaa Advocatuur werkzaam zijn geweest.
7.7   Ook alle rechtspersonen, waaronder de Stichting Beheer Derdengelden Gadellaa Advocatuur, die bij de uitvoering van enige opdracht van de opdrachtgever zijn ingeschakeld kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen.
7.8    Gadellaa Advocatuur is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen dan wel aan te vullen. Van iedere wijziging en/of aanvulling ontvangt de opdrachtgever tevoren schriftelijk bericht. 
7.9   De Nederlandse tekst van deze algemene voorwaarden prevaleert boven een vertaling daarvan.
7.10   Gadellaa Advocatuur hanteert een kantoorklachtenregeling en deze is van toepassing op de dienstverlening. Deze klachtenregeling is terug te vinden op de website van Gadellaa Advocatuur en kan voorts bij het kantoor worden opgevraagd. Indien een klacht na behandeling door de externe klachtenfunctionaris niet is opgelost, kan de klacht ter verkrijging van een bindende uitspraak worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter.

 

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd onder nummer bij de Kamer van Koophandel.